Projekti käik

Projekt algas 1. mail 2020. Uuringu eesmärk on mõista, kuidas ja kas digitaalsete õppematerjalide erineval viisil kasutamine prognoosib õpitulemusi. Uuringu fookuses on põhikooliõpilased 3., 6. ja 9. klassist. Uuringu disaini ja terviklikku ajakava on näha joonisel 1. Käesoleval tööperioodil on olnud meie põhitöö uuringu metoodika välja töötamine, hindamisvahendite koostamine ja koolide värbamine. Uurimiseesmärkide saavutamiseks ja hüpoteeside kontrollimiseks oleme välja töötanud kümme Eesti oludele kohandatud tüüptesti

  1. Suhtluspädevus (2 x 45 min novembris ja aprillis)
  2. Looduspädevus (45 min novembris ja aprillis)
  3. Matemaatika (45 min novembris ja aprillis)
  4. Õpilase tegevusvõimekus (15 min novembris, jaanuaris, märtsis ja aprillis)
  5. Õpilase õpioskused (30 min novembris ja aprillis + tunnivaatlused)
  6. Õpilase sotsiaal-emotsionaalsed oskused, õpiärevus, koolirahulolu (45 min  novembris ja aprillis)
  7. Õppemeetodid ja digitaalsete õppematerjalide kasutamise viisid (tunnivaatlused ja digijäljed)
  8. Õpilase digipädevus (45 min novembris ja aprillis)
  9. Õpilase vaimne võimekus (30 min detsembris)
  10. Õpilase isiksuseomadused, arengumõtteviis (30 min detsembris)

Uuringus kasutatakse nelja liiki andmeid: küsimustike ja testidega kogutavad kirjalikud andmed, vaatlusandmed, intervjuude andmed ja digijäljed (andmed erinevate digilahenduste näiteks Opiq kasutamisest). 

DigiEfekti projekt sai 2020. aasta detsembris uuringutegevuseks kooskõlastuse Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomiteelt.

Uuringusse kaasati üksteist eestikeelse õppega põhikooli, milles on olemas kõik põhikooli kooliastmed. Uuringus osalevate koolide valimi koostamisel võeti aluseks kooli tulemused akadeemilistes testides, kooli õpilaste digipädevus, kooli enesehinnang digipädevuse osas ja kooli tulemus koolirahulolu uuringus. Neid tunnuseid kombineerides tegime valiku, tagades uuringu seisukohast oluliste tunnuste osas võimalikult mitmekesise valimi.

Tähestiku järjekorras on uuringus osalevad koolid järgmised: Tallinna Vaba Waldorfkool, Pärnu Mai Kool, Pärnu Raeküla Kool, Sõmeru Põhikool, Tabivere Põhikool, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Tallinna Nõmme Gümnaasium, Tallinna Nõmme Põhikool, Tallinna Saksa Gümnaasium, Tartu Erakool ja Tartu Katoliku Hariduskeskus.

Projekti pilootuuring toimus 2021. aasta veebruarist juuni alguseni ning jätkub osaliselt ka selle aasta septembris. Suve jooksul aga analüüsitakse kevadise pilootuuringu käigus saadud andmeid ning valmistutakse juba põhiuuringuks, mis algab novembris 2021. Paberil nõusolekuvormide kogumine põhiuuringuks algab kõigis kümnes koolis septembrikuus. Augustis loodavad projekti meeskonna liikmed osalevatele koolidele külla minna. 

Digiefekti projekti käik