Projekti käik

Projekt algas 1. mail 2020. Uuringu eesmärgiks on mõista, kuidas ja kas digitaalsete õppematerjalide erineval viisil kasutamine prognoosib õpitulemusi. Uuringu fookuses on põhikooliõpilased 3., 6. ja 9. klassist. Uuringu disaini ja terviklik ajakava on näha Joonis 1.  Käesoleval tööperioodil on olnud meie põhitöö uuringu metoodika välja töötamine, hindamisvahendite koostamine ja koolide värbamine. Uurimiseesmärkide saavutamiseks ja hüpoteeside kontrollimiseks oleme välja töötanud 12 originaal või Eesti oludele kohandatud tüüptesti: 

 1. suhtluspädevuse test
 2. tegevusvõimekuse küsimustik
 3. õpioskuste küsimustik
 4. sotsiaal-emotsionaalsete oskuste küsimustik
 5. koolirahulolu küsimustik
 6. õpiärevuse küsimustik
 7. isiksuseomaduste küsimustik
 8. tehnoloogiakasutuse hoiakute küsimustik
 9. enesetõhususe hindamise küsimustik
 10. arengumõtteviisi küsimustik
 11. taustatunnuste küsimustik
 12. matemaatikapädevuse test

Uuringus kasutatakse nelja liiki andmeid: küsimustike ja testidega kogutavad kirjalikud andmed, vaatlusandmed koos videosalvestustega, intervjuude andmed ja digijäljed (andmed erinevate digilahenduste kasutamisest). 

DigiEfekti projekt sai 2020. aasta detsembris uuringutegevuseks kooskõlastuse Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomiteelt.

Uuringusse kaasati kümme eestikeelse õppega põhikooli, milles on olemas kõik põhikooli kooliastmed. Uuringus osalevate koolide valimi koostamisel võeti aluseks kooli tulemused akadeemilistes testides, kooli õpilaste digipädevus, kooli enesehinnang digipädevuse osas ja kooli tulemus koolirahulolu uuringus.Neid tunnuseid kombineerides tegime valiku tagades uuringu seisukohast oluliste tunnuste osas võimalikult mitmekesise valimi.

Tähestiku järjekorras on uuringus osalevad koolid järgmised: Tallinna Vaba Waldrofkool, Pärnu Mai Kool, Pärnu Raeküla Kool, Pärnu Mai Kool, Sõmeru Põhikool, Tabivere Põhikool, Tallinna Järveotsa Gümnaasium,  Tallinna Saksa Gümnaasium, Tartu Erakool ja Tartu Katoliku Hariduskeskus.

Projekt jätkub uuringus osalevatelt õpetajatelt, õpilastelt ja lapsevanematelt pilootuuringus osalemise nõusolekute küsimisega ja edasi liigutakse piloteerimise faasi, mis leiab aset  2021. aasta veebruarist - aprillini. 
Joonis 1. Uuringu disain