Projekti käik

Projekt algas 1. mail 2020. Uuringu eesmärk on mõista, kuidas ja kas digitaalsete õppematerjalide erineval viisil kasutamine prognoosib õpitulemusi. Uuringu fookuses on põhikooliõpilased 3., 6. ja 9. klassist. Uuringu disaini ja terviklikku ajakava on näha joonisel 1. Uuringu pilootetapil oli meie põhitöö uuringu metoodika välja töötamine, hindamisvahendite koostamine ja koolide värbamine. Nüüdseks on alanud põhiuuring, kus hindame või kirjeldame järgmisi tunnuseid: 

  1. Loodusteaduslik pädevus (45 min novembris ja aprillis)
  2. Suhtluspädevus (45 min novembris ja aprillis)
  3. Matemaatikapädevus (3. kl 35 min 6. ja 9. klass 40 + 25 min novembris ja aprillis)
  4. Õpilase digipädevus (45 min novembris ja aprillis)
  5. Õpilase õpipädevus (6. ja 9. kl eraldi eesti keel, matemaatika, üks loodusaine - 3 x 20 min novembris ja aprillis)
  6. Õpilase sotsiaal-emotsionaalsed oskused, matemaatika tegevusvõimekus, matemaatika, eesti keele ja loodusainetega seonduv õpiärevus, koolirahulolu ja taust (45 min novembris ja aprillis)
  7. Õppemeetodid ja digitaalsete õppematerjalide kasutamise viisid (tunnivaatlused ja digijäljed)
  8. Õpilase vaimne võimekus (30 min detsembris)
  9. Õpilase isiksuseomadused ja suhtlus õpetajatega (30 min detsembris, suhtlusküimustik ainult 6. ja 9. klassis)

Lisaks õpilastele kogutakse taustaandmeid kooli kohta, aga ka õpetajatelt ja lapsevanematelt. Õpetajaid kaasatakse ka õpilaste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste hindamisse. Opiqu andmete kasutamiseks on meil koostööleping keskkonda arendava ettevõttega Starcloud OÜ.

Uuringus kasutatakse nelja liiki andmeid: küsimustike ja testidega kogutavad kirjalikud andmed, vaatlusandmed, intervjuude andmed ja digijäljed (andmed erinevate digilahenduste näiteks Opiq kasutamisest). 

DigiEfekti projekt sai 2020. aasta detsembris uuringutegevuseks kooskõlastuse Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomiteelt ning 2021. aasta septembris kooskõlastuse jätkutaotlusele, mille kohaselt arendati põhiuurinu plaani edasi vastavalt pilootuuringu tulemustele.

Uuringusse on kaasatud üle kümne eestikeelse õppega kooli, milles on olemas kõik põhikooli kooliastmed. Uuringus osalevate koolide valimi koostamisel võeti aluseks kooli tulemused akadeemilistes testides, kooli õpilaste digipädevus, kooli enesehinnang digipädevuse osas ja kooli tulemus koolirahulolu uuringus. Neid tunnuseid kombineerides tegime valiku, tagades uuringu seisukohast oluliste tunnuste osas võimalikult mitmekesise valimi. Koolide, nende õpetajate ja õpilaste osalemine on vabatahtlik.

Uuringus osalevad koolid järgmised: Tallinna Vaba Waldorfkool, Pärnu Mai Kool, Pärnu Raeküla Kool, Sõmeru Põhikool, Tabivere Põhikool, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Tallinna Nõmme Gümnaasium, Tallinna Saksa Gümnaasium, Tartu Erakool, Tartu Katoliku Hariduskeskus, Ilmatsalu Põhikool, Võnnu Keskkool, Paikuse Kool ja Jõõpre Kool.

DigiEfekti uuringu disain