Projekti tutvustus

 

Tartu Ülikooli uurimismeeskond professor Margus Pedaste juhtimisel alustas 1. maist 2020 kolm aastat kestvat uurimisprojekti, mille eesmärgiks on mõista, kuidas digitaalsete õppematerjalide erineval viisil kasutamine prognoosib õpitulemusi. Uuringu fookuses on põhikooliõpilased esimesest, teisest ja kolmandast kooliastmest ning sügavam uurimine viiakse läbi 10 koolis.

Õpitulemustena vaadeldakse laialt nii kognitiivseid kui ka mittekognitiivseid konstrukte. Kognitiivsetest konstruktidest hinnatakse õpilaste ainealaseid teadmisi ja oskusi sarnaselt riiklikele tasemetöödele. Mittekognitiivsetest konstruktidest hinnatakse õpilaste ja õpetajate koolirahulolu ning õpilaste õpioskusi, eneseregulatsioonioskusi ja sotsiaal-emotsionaalseid oskusi (sh koostööoskusi). Taustateguritena võetakse arvesse õpilaste vaimne võimekus, isiksusomadused, erivajadused ja nende kodude sotsiaalmajanduslik taust, aga ka õpilaste ja õpetajate agentsus digimaterjalide kasutamisel ning hoiakud nende kasutamisse. Digitaalsete õppematerjalide kasutusviiside kirjeldamiseks ja süstematiseerimiseks viiakse läbi õpilaste õppimis- ja õpetajate õpetamispraktikate põhjalik uuring. Seejuures kirjeldatakse ka neid õppimis- ja õpetamisviise, mida kasutatakse digitaalsete õppematerjalideta õppimisel, et eristada digipraktikate spetsiifiline mõju. Uurimismeetoditena kasutatakse erinevaid teste ja enesekohaseid hindamisvahendeid, aga ka õpiprotsessi digijälgi, dokumendianalüüsi, vaatlusi ja intervjuusid. Uuritavate konstruktide ja andmekogumise vahendite lõplik loetelu täpsustub projekti käigus.

Uuringu tulemusena valmib esiteks digitaalsete õppematerjalide kasutusviiside klassifikatsioon. Teiseks leitakse, kuidas erinevad kasutusviisid viivad taustategutitest sõltuvalt erinevate õpitulemusteni ning kujundavad õpilaste ja õpetajate agentsust digimaterjalide kasutamisel. Tulemuste põhjal on loodetavasti võimalik anda soovitusi, kuidas personaliseerida digitaalsete õppematerjalide kasutamist sõltuvalt õpilase ja õpetaja tunnustest ning seatud õpieesmärkidest ja kasutada olevatest digitaalsetest õppematerjalidest ja nende kasutamise meetoditest. See teadmine on vajalik õpiastele endile ja nende õpetajatele õppe tõhustamiseks, kuid ka õppematerjalide ja -meetodite arendajatele ning õpetajate koolitajatele nii esma- kui ka täiendusõppe arendamiseks. Projekti oluliseks väljundiks on ka uued teoreetilised ja võimalik et ka metodoloogilised teadmised, mis on rakendatavad haridustehnoloogilises rahvusvahelises teadustöös.

Projektimeeskond koosneb peamiselt Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi teadlastest ja doktorantidest, kuid kaasatud on ka teadlased Tartu Ülikooli psühholoogia instituudist ja Belgradi Ülikoolist.